Parc Científic i Tecnològic al Bergós. Vic
2011
Es realitzen els estudis previs del Parc a la zona del Bergós.
Treballant en sintonia amb la redacció del POUM de Vic,
es realitza l'Avantprojecte del Parc Científic i Tecnològic per tal d'obtenir els fons Feder i realitzar la primera fase del Parc, el Centre de Serveis i la Incubadora Tecnològica.
S'obtenen els fons Feder.

Una gran plataforma fragmentada i comunicada es converteix en espai de recerca,
les no-façanes dels edificis es converteixen en suport dels diferents sistemes de captació energètica.
Una única tipologia d'edifici permet adaptar qualsevol espai en laboratori o despatx.
Les plantes baixes faciliten per alçada i sobrecàrrega d'ús, l'ús de tallers.
La forma del conjunt ve definida per la cota d'inundabilitat i el carrer traçat en la primera versió del POUM.