169 Habitatges Plurifamiliars, 8 Comerços i 6 Equipaments Col·lectius
Unitat d'Actuació del Camp de La Coma, Girona
coautors Estanislau Puig i Xerardo Estévez
projecte bàsic i executiu
14.998 m2

La topografia del lloc es caracteritza en línies generals per ser un pla inclinat
que està coronat per un turó on es situa el bosc.
Definició del projecte en funció de les variables:
_la presència d'un vial de comunicació de trànsit intens i sorollós, que
delimita l'àrea d'intervenció pel seu costat est.
_l'orientació dominant Nord-Sud, en el sentit longitudinal de la parcel·la
_el contínuum format pel paisatge situat a l'est, interromput pel vial i que després continua pel pla inclinat edificatori y la mitja muntanya.
El projecte es configura distribuint l'edificació en dues barres longitudinals
paral·leles, interrompudes cada una d'elles en tres seccions amb la finalitat de permetre una
percepció visual de paisatge.
aquestes barres es resolen amb una morfologia d'habitatges orientats indistintament al est o al oest.
L'espai central, conformat per unes plataformes verds esglaonades, té un destí eminentment
col·lectiu, envoltat per habitatges i usos terciaris.