Edifici de Laboratoris i Spin-Off
Universitat de Santiago de Compostela-Campus Sud
Coautors Estanislau Puig i Xerardo Estévez
3500 m2

Un lloc complexe, en tàlveg, envoltat dels encintats d'un
planejament urbanístic que anul·la les preexistències.
Un dels principals objectius era orientar els espais de treball a Nord,
ja que la incidència solar en els laboratoris pot alterar els resultats dels anàlisis.
Al nostre costat, la sort de que les millors vistes també les teníem al Nord.